Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Software Park Kraków sp. z o.o.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Software Park Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33, z którym można skontaktować się poprzez:

Software Park Kraków sp. z o.o może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • realizacji umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • archiwalnym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawę o rachunkowości w okresie wynikającym z tych przepisów;
 • dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Software Park Kraków sp. z o.o.;
 • wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Informacja o wymogu podania danych

Przetwarzanie Państwa danych może wystąpić na podstawie Państwa zgody. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Dotyczy to również cofnięcia zgód, które zostały udzielone przed rozpoczęciem stosowania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r.

Udostępnienie danych osobowych

Software Park Kraków sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania  na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom na podstawie Państwa zgody. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Software Park Kraków sp. z o.o. takim jak dostawcy usług IT i archiwizacyjnych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, agencje marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Software Park Kraków sp. z o.o. i na jego zlecenie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać inne doniosłe dla Państwa skutki.

Prawa osób, których dane przetwarza Software Park Kraków sp. z o.o.

W związku z przetwarzaniem przez Software Park Kraków sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu:

 • dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji, jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;
 • żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
 • żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w odniesieniu do nowych rekrutacji, co do których osoba spełnia kryteria palikowania na dane stanowisko;
 • przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
 • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.